+48 22 311 14 44

Obowiązek informacyjny

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące informacje:

 

1. Administrator i dane kontaktowe administratora oraz Inspektora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Eurofinance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@eurofinance.info.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres.
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Danych Osobowych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e- mail iod@eurofinance.info.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.eurofinance.info.pl.

 

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Eurofinance sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

a) przedstawienia oferty marketingowej produktu ubezpieczeniowego z oferty współpracujących z Eurofinance sp. z o.o. zakładów ubezpieczeń, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych;
b) przeprowadzenia procesu rekrutacji, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w tym celu;
c) nawiązania i uzgodnienia warunków współpracy, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w tym celu,
– gdzie, podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 a RODO.

Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, jednak w związku z zawieraną umową jest konieczne do przedstawienia Państwu oferty zakładów ubezpieczeń, zawarcia i wykonania umowy oraz dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy.

 

3. Przekazywanie danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora współpracującym z Eurofinance sp. z o.o. partnerom na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku zgody na przetwarzanie danych w bieżącym procesie rekrutacji – do momentu zakończenia tego procesu..

 

5. Pani/Pana prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).