nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Ubezpieczenia rolne

W Polsce rolnicy są zobowiązani do wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z przepisami prawa obowiązkowe ubezpieczenie rolne jest wymagane dla osób fizycznych, które prowadzą działalność rolniczą, odprowadzają podatek oraz mają w posiadaniu użytki rolne o powierzchni większej niż 1 ha. Rolnicy, korzystający z dopłat bezpośrednich, mają obowiązek wykupić ubezpieczenie upraw rolnych (obejmujące co najmniej 50%). Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia rolnego wymagane jest również ubezpieczenie budynków rolnych od zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie rolne - na jakich zasadach działa?

Przedmiotem ochrony takiej polisy jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz osób przebywających i pracujących na terenie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników działa na takich samych zasadach, jak w przypadku innych ubezpieczonych. Ochrona swoim zakresem obejmuje uszkodzenie mienia, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osób trzecich. Ubezpieczenie rolne OC dotyczy również osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym. Odnosi się ponadto do budynków, które są zgłaszane do polisy przez właściciela. Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych są obiekty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 20 m2. Budynek musi posiadać fundamenty i dach, być trwale związany z gruntem i wydzielony z przestrzeni poprzez przegrody budowlane.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego - przed jakimi sytuacjami chroni?

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego obejmuje szkody zaistniałe w sytuacji posiadania przez rolnika gospodarstwa rolnego. Powstałe szkody mogą być następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu, zniszczenia lub utraty mienia. Umowa ubezpieczenia gospodarstwa rolnego zakłada wypłatę przez towarzystwo ubezpieczeniowe środków finansowych w rezultacie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń. Polisa chroni przed:

  • pożarem,
  • zjawiskami pogodowymi,
  • klęskami żywiołowymi,
  • eksplozjami,
  • upadkami statków powietrznych.

Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że polisa nie obejmuje uszkodzenia maszyn znajdujących się wewnątrz budynków oraz posiadanego inwentarza. Jeśli rolnik zdecyduje się objąć ubezpieczeniem także mienie znajdujące się wewnątrz budynków, potrzebna będzie dodatkowa polisa dobrowolna.

Ubezpieczenia rolne - sytuacje szczególne

Rolnicy, pobierający dopłaty bezpośrednie, mają obowiązek wykupu polisy zabezpieczającej uprawy przed powodzią, suszą, przymrozkami czy gradem. Ubezpieczenie rolne obowiązkowe jest nawet w sytuacji, kiedy właściciel gospodarstwa rolnego nie prowadzi działalności rolniczej. Podobnie rzecz ma się w stosunku do budynków, które nie są aktualnie wykorzystywane do prowadzenia takiej działalności. Obowiązkiem wykupu polisy rolniczej objęta jest również osoba, która odziedziczyła gospodarstwo, ale nie przebywa na jego terenie.

Kara za brak ubezpieczenia rolnego

W sytuacji, kiedy właściciel gospodarstwa rolnego nie wykupi obowiązkowej polisy, musi być świadomy nałożenia na niego kar finansowych. Wysokość sankcji wynosi 25% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Za nakładanie kar na rolników odpowiedzialne są jednostki samorządowe, a pobrane środki finansowe trafiają bezpośrednio na konto gminy.

Korzyści płynące z posiadania ubezpieczenia rolnego

Rolnicy, objęci obowiązkowym ubezpieczeniem rolnym, czerpią z polisy sporo korzyści. Celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie wypłaty odszkodowania rolnikom, którzy ponieśli szkodę na skutek posiadania gospodarstwa. Wysokość rekompensaty jest adekwatna do wartości poniesionych szkód. Ubezpieczyciel wypłaca środki finansowe w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bez względu na to, czy strata ma charakter materialny czy osobisty. Koszt ubezpieczenia rolnego jest zazwyczaj niewspółmierny do możliwych korzyści. Najbardziej opłacalny jest zakup polis rolniczych w pakiecie, który umożliwia zmniejszenie kosztów i zapewnienie odpowiedniej ochrony dla gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenia dla rolników to dobrowolna polisa, która w kompleksowy sposób pozwala osobom fizycznym – rolnikom, zabezpieczyć swoje uprawy rolne oraz zwierzęta gospodarskie. Istnieje również możliwość wykupienia OC, dla osób posiadających gospodarstwa. Ubezpieczenie majątkowe upraw rolnych chroni je od wszelkich wydarzeń losowych. Obowiązkową ochroną muszą zostać objęte takie uprawy jak: kukurydza, rzepak, tytoń, chmiel, rzepik, oraz warzywa gruntowe. W przypadku drzew i krzewów owocowych są to: truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe i rośliny strączkowe. Ustawodawca nakłada obowiązek zabezpieczenia upraw rolnych od suszy, powodzi, gradu, negatywnych efektów przezimowania i przymrozków wiosennych. Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich obejmuje ochronę zwierząt wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Są to: bydło, kozy, owce oraz konie robocze. Najczęściej ta forma zabezpieczenia chroni przed padnięciem, i ubojem z konieczności. Istnieje możliwość poszerzenia tej usługi o koszty rokującego nadzieję leczenia. Warunkiem formalnym, który należy spełnić w przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich jest ich dobry stan zdrowotny. Mechanizmy działania polisy OC dla rolnika szczegółowo opisuje ustawa z dnia 12 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Zawiera się ją na 12 miesięcy od momentu wejścia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Może do tego dojść w wyniku zakupu, dziedziczenia lub obdarowania.

Celem tej formy ochrony jest zapewnienie odszkodowania rolnikom, którzy ponieśli szkodę na skutek posiadania gospodarstwa. Mowa tutaj o stratach zarówno w wymiarze osobistym jak i materialnym. Wielkość rekompensaty jest adekwatna do poniesionych szkód.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych