nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Ubezpieczenie OC

Kodeks cywilny jasno definiuje obowiązki sprawcy szkód. Najważniejszym z nich jest naprawienie wyrządzonej krzywdy. Warto w takiej sytuacji skorzystać ze wsparcia, aby w żaden sposób nie nadszarpnąć domowego budżetu. Ubezpieczenie OC chroni przed finansowymi sankcjami w wyniku zaistniałych szkód.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - definicja

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie występuje jako odrębny produkt – najczęściej jest oferowane wraz z polisą mieszkaniową. Polisa OC w życiu prywatnym chroni ubezpieczonego na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas codziennych aktywności, niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Jeśli ubezpieczenie OC wchodzi w skład polisy mieszkaniowej, chroni dodatkowo wszystkich domowników oraz osoby pracujące na terenie nieruchomości. Swoim zakresem może również obejmować zwierzęta domowe. Tego typu ubezpieczenie można wykupić też na czas podróży.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - przed czym chroni?

Założeniem polisy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym jest nieponoszenie kosztów finansowych z tytułu wyrządzonych szkód. Posiadacz takiej polisy OC praktycznie nie uczestniczy w rozliczeniu z poszkodowanym. Środki finansowe na pokrycie zaistniałej szkody wypłaca ubezpieczyciel. Polisa OC w życiu prywatnym chroni w sytuacji:

  • posiadania i użytkowania nieruchomości – np. na wypadek uszkodzenia mienia sąsiada,
  • posiadania zwierząt domowych,
  • użytkowania rowerów i wózków inwalidzkich,
  • posiadania jednostek pływających,
  • korzystania z jednostek latających,
  • uprawiania sportu o charakterze amatorskim,
  • korzystania z wynajmowanych nieruchomości podczas wyjazdu.

Kiedy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie będzie przydatne?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni ubezpieczonego wyłącznie w trakcie codziennych aktywności, a nie w momencie, kiedy szkoda powstała w wyniku prowadzonej działalności zawodowej. Ubezpieczenie nie obejmuje również szkód wyrządzonych domownikom. Odszkodowanie nie może zostać wypłacone w razie zaistnienia szkód powstałych pod wpływem alkoholu i w sytuacjach przemocowych. Wyjątek stanowi tutaj obrona konieczna. Warto również podkreślić, że ochrona polisy nie obejmuje przedmiotów należących do osób trzecich, które są w tymczasowym posiadaniu ubezpieczonego.

Ubezpieczenie OC firmy - czy jest obowiązkowe?

Przepisy prawa nie wymagają ochrony dla przedsiębiorców oraz klientów. Jednak nawet w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej warto rozważyć wykupienie polisy OC, która stanowi zabezpieczenie dla prowadzonej działalności w razie roszczeń zgłaszanych przez klientów, konsumentów oraz innych osób trzecich. Niektóre przedsiębiorstwa mają prawnie narzucony obowiązek wykupu ubezpieczenia OC. Posiadanie polisy OC jest obowiązkowe dla niektórych profesji, m. in. lekarzy, księgowych, brokerów ubezpieczeniowych czy adwokatów. W tym przypadku za brak ubezpieczenia OC dla firm grozi ograniczenie wolności, kary finansowe oraz zawieszenie prawa do wykonywania zawodu.

Ubezpieczenie OC firmy - w jakich sytuacjach chroni?

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej znajduje swoje zastosowanie w wielu branżach. Dla osób, prowadzących działalność gospodarczą, każde przyjęte do realizacji zlecenie wiąże się z potencjalnym ryzykiem. Szkody powstają w wyniku błędów pracowników, nieodpowiedniego zabezpieczenia czy awarii urządzeń. Polisa OC dla firmy chroni nie tylko szkody osobiste, ale także straty materialne. Ubezpieczenie może także zabezpieczać firmę przed konsekwencjami wprowadzenia do sprzedaży wadliwych produktów lub dotyczyć ochrony deliktowej i kontraktowej.

Ubezpieczenie OC firmy - ile kosztuje?

Koszt polisy OC dla firm wyliczany jest indywidualnie na podstawie zebranych danych. Pod uwagę brany jest rodzaj działalności, roczny obrót oraz wartość przedsiębiorstwa. Cenę polisy determinuje także suma ubezpieczenia oraz wybrany zakres ochrony. W sieci dostępne są kalkulatory ubezpieczeń, w których można porównać ze sobą oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Co więcej, klient może kupić ubezpieczenie OC online bez wychodzenia z domu.

Ubezpieczenie OC chroni nas od odpowiedzialności cywilnej. OC w życiu prywatnym jest polisą gwarantującą wypłacenie odszkodowania osobie, która poniosła straty moralne i materialne wyrządzone przez czynności życia prywatnego lub mienie służące do wykonywania czynności o takim charakterze. Efektem tego jest czyn niedozwolony, który wyrządza szkodę na osobie, lub rzeczy materialnej należącej do niej.

Czynności życia prywatnego należy interpretować jako te, które dotyczą sfery prywatnej ubezpieczonego. Pozostają one bez związku z życiem zawodowym, obowiązkami służbowymi lub nauką zawodu. Czynnością życia prywatnego nie jest natomiast wykonywanie wolnego zawodu, prowadzenie działalności gospodarczej oraz pełnienie funkcji w zrzeszeniach, organizacjach społecznych i politycznych , a także praca o charakterze wolontaryjnym. Z kolei OC zawodowe chroni przed szkodami poniesionymi w wyniku pełnionych czynności zawodowych. Dotyczy to zarówno szkód rzeczowych powstałych na mieniu osób trzecich, jak i finansowych np. w sytuacji utraty przychodu. Jest to niezbędne ubezpieczenie dla wszystkich grup pracowniczych, gdzie brak odpowiedniej wiedzy oraz niekompetentne wypełnianie swoich obowiązków może narazić klienta na straty.

Do takiego grona należą między innymi adwokaci, radcy prawni, brokerzy finansowi oraz zarządcy nieruchomości. Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej chroni odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy, który w wyniku nieumiejętnego prowadzenia firmy lub użytkowania mienia wyrządził szkody osobie trzeciej. Ochrona ta zabezpiecza także przed skutkami wprowadzenia na rynek wadliwego produktu. Co więcej, może ona dotyczyć także: odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, szkód wyrządzonych w wyniku niedbalstwa, lub takich, które są następstwem wypadku.

OC działalności gospodarczej może gwarantować również pokrycie kosztów wynagrodzenia za pracę rzeczoznawców oraz obrony sądowej, rekompensatę za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych przez pracowników ubezpieczającego, szkody jakie ponieśli konsumenci korzystający z produktu lub usługi, a będący spoza terytorium RP, szkody wynikające z nieodpowiedniego wykonania usługi albo zamówionej pracy.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych