22 311 14 44

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC chroni nas od odpowiedzialności cywilnej. OC w życiu prywatnym jest polisą gwarantującą wypłacenie odszkodowania osobie, która poniosła straty moralne i materialne wyrządzone przez czynności życia prywatnego lub mienie służące do wykonywania czynności o takim charakterze. Efektem tego jest czyn niedozwolony, który wyrządza szkodę na osobie, lub rzeczy materialnej należącej do niej.

Czynności życia prywatnego należy interpretować jako te, które dotyczą sfery prywatnej ubezpieczonego. Pozostają one bez związku z życiem zawodowym, obowiązkami służbowymi lub nauką zawodu. Czynnością życia prywatnego nie jest natomiast wykonywanie wolnego zawodu, prowadzenie działalności gospodarczej oraz pełnienie funkcji w zrzeszeniach, organizacjach społecznych i politycznych , a także praca o charakterze wolontaryjnym. Z kolei OC zawodowe chroni przed szkodami poniesionymi w wyniku pełnionych czynności zawodowych. Dotyczy to zarówno szkód rzeczowych powstałych na mieniu osób trzecich, jak i finansowych np. w sytuacji utraty przychodu. Jest to niezbędne ubezpieczenie dla wszystkich grup pracowniczych, gdzie brak odpowiedniej wiedzy oraz niekompetentne wypełnianie swoich obowiązków może narazić klienta na straty.

Do takiego grona należą między innymi adwokaci, radcy prawni, brokerzy finansowi oraz zarządcy nieruchomości. Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej chroni odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy, który w wyniku nieumiejętnego prowadzenia firmy lub użytkowania mienia wyrządził szkody osobie trzeciej. Ochrona ta zabezpiecza także przed skutkami wprowadzenia na rynek wadliwego produktu. Co więcej, może ona dotyczyć także: odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, szkód wyrządzonych w wyniku niedbalstwa, lub takich, które są następstwem wypadku.

OC działalności gospodarczej może gwarantować również pokrycie kosztów wynagrodzenia za pracę rzeczoznawców oraz obrony sądowej, rekompensatę za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych przez pracowników ubezpieczającego, szkody jakie ponieśli konsumenci korzystający z produktu lub usługi, a będący spoza terytorium RP, szkody wynikające z nieodpowiedniego wykonania usługi albo zamówionej pracy.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych