nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Ubezpieczenia komunikacyjne OC / AC / NNW

Oferta dotyczy sfery związanej z ruchem lądowym wykorzystującym pojazdy mechaniczne. W jej skład wchodzi ochrona ryzyk osób, które w przypadku wypadku narażone są zarówno na straty osobowe, jak i rzeczowe. Należy pamiętać iż, sprawcy zdarzeń komunikacyjnych ponoszą odpowiedzialność cywilną, którą reguluje kodeks cywilny. W zależności od potrzeb powyższe ubezpieczenie może obejmować: OC, Autocasco, NNW kierowcy i pasażerów oraz Assistance. Przez OC należy rozumieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czyli takie, które chroni osobę ubezpieczoną w razie konieczności naprawienia wyrządzonych szkód powstałych na skutek czynu niedozwolonego. Dotyczy to także niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy. Z kolei Autocasco pozwala na dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych takich jak samochód czy motocykl. Jego założeniem jest ochrona pojazdu i tworzącego go wyposażenia w przypadku kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia lub utraty. Ubezpieczenie NNW jest to ochrona osobowa chroniąca przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje ono zdrowie oraz życie.

Warunki korzystania z prawa do świadczenia ubezpieczeniowego zależne są od rodzaju doznanego wypadku. Pod pojęciem Assistance kryje się jasno sprecyzowana pomoc medyczna, techniczna oraz informacyjna na, którą możemy liczyć w razie sytuacji losowej. Głównymi obszarami ochrony Assistance jest transport samochodowy, dom, rodzina oraz podróże.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych