nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Ubezpieczenia komunikacyjne OC / AC / NNW

Ubezpieczenia komunikacyjne zaliczane są do kategorii ubezpieczeń majątkowych działu II, który obejmuje tzw. pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Odnoszą się one do ryzyk ponoszonych przez osoby, które poruszają się pojazdami mechanicznymi w ruchu lądowym. Do ubezpieczeń komunikacyjnych należą: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), Autocasco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz Assistance (ASS). Ubezpieczenia komunikacyjne mają na celu ochronę posiadaczy i użytkowników pojazdów mechanicznych przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych. Mowa tutaj nie tylko o sytuacjach spowodowanych przez właściciela pojazdu, ale również o zdarzeniach drogowych, do których doprowadziły osoby trzecie.

Ubezpieczenie OC

Polisa OC jest obowiązkowa dla każdego właściciela pojazdu (wyjątkiem są pojazdy historyczne). To ubezpieczenie konieczne dla właścicieli samochodów, motorowerów, ciągników rolniczych, przyczepy czy pojazdów wolnobieżnych. Polisę OC wykupuje się na okres 12 miesięcy, a jej warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych. Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za wyrządzone szkody w mieniu, zdrowiu i życiu. Jest gwarancją wypłaty świadczenia poszkodowanym w zdarzeniu drogowym, którego sprawcą jest osoba ubezpieczona. Ochrona obejmuje m. in. wypadki i kolizje, ale dodatkowo również drobne stłuczki. Dzięki ubezpieczeniu OC osoba poszkodowana otrzyma środki finansowe na naprawę samochodu lub ewentualne koszty leczenia i rehabilitacji. Polisę OC należy wykupić również wtedy, kiedy właściciel pojazdu nie użytkuje go na co dzień. Brak ubezpieczenia OC skutkuje sankcjami prawnymi, a wysokość kar determinuje minimalne wynagrodzenie obowiązuje w danym roku.

Ubezpieczenie AC

Polisa AC (inaczej Autocasco) to polisa dobrowolna, jednak nie każdy właściciel pojazdu może z niej skorzystać. Większość ubezpieczycieli w swojej ofercie posiada ubezpieczenie AC dla samochodów nie starszych niż 15 lat. W wyjątkowych przypadkach polisa ta może przysługiwać też starszym pojazdom. Warunkiem jest kontynuacja ochrony, dobry stan techniczny samochodu i brak szkód w historii. Ubezpieczenie AC chroni właściciela pojazdu przed konsekwencjami finansowymi kradzieży lub jego zniszczenia. Koszt wykupienia polisy AC uzależniony jest od rodzaju wybranego przez ubezpieczonego pakietu. Sumy gwarancyjne polis AC narzuca ustawa, ale zakres ochrony determinuje oferta konkretnego ubezpieczyciela. Do dyspozycji klientów są także polisy mini AC, których ochrona jest nieco okrojona i obejmuje wybrane zdarzenia. Warto również pamiętać o tym, że ubezpieczyciel może zostać zwolniony z wypłaty odszkodowania w sytuacji, kiedy właściciel pojazdu dopuścił się zaniedbania (chodzi tutaj np. o pozostawienie otwartego samochodu).

Ubezpieczenie Assistance

Assistance to ubezpieczenie, które pomaga w rozwiązaniu kosztownych problemów występujących w ruchu drogowym. Ubezpieczyciel w ramach tej polisy może zająć się holowaniem samochodu do miejsca naprawy, a podróżującym zapewnić nocleg. Ubezpieczenie Assistance swoim zakresem może obejmować także zapewnienie pomocy medycznej, co regulują zapisy umowy. Warto podkreślić, że ubezpieczenie Assistance staje się coraz bardziej popularne wśród polskich kierowców.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW to szczególny rodzaj polisy, która chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Zabezpiecza nie tylko kierowcę pojazdu, ale dodatkowo również pasażerów. Swoim zakresem obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, m. in. pobyt w szpitalu, operację lub trwały uszczerbek na zdrowiu. Wypłata odszkodowania pozwala na sfinansowanie leczenie i rehabilitacji po zdarzeniu drogowym. Ubezpieczenie NNW odnosi się także do bliskich kierowcy, którzy mogą otrzymać odszkodowanie w przypadku jego śmierci. Właściciel pojazdu może wykupić kilka polis NNW jednocześnie i w przypadku zdarzenia drogowego skorzystać z każdej z nich. Co ważne, ubezpieczenie NNW obejmuje nie tylko zdarzenia drogowe, ale również sytuacje, do których może dojść podczas postoju pojazdu.

Ile wynosi kara za brak OC w 2024 roku?
od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe

Pozostałe pojazdy

Do 3 dni1 700 zł2 550 zł280 zł
Od 4 do 14 dni4 240 zł6 370 zł710 zł
Powyżej 14 dni8 480 zł12 730 zł1 410 zł

Ile wynosi kara za brak OC w 2024 roku?
od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe

Pozostałe pojazdy

Do 3 dni1 720 zł2 580 zł290 zł
Od 4 do 14 dni4 300 zł6 450 zł720 zł
Powyżej 14 dni8 600 zł12 900 zł1 430 zł

Oferta dotyczy sfery związanej z ruchem lądowym wykorzystującym pojazdy mechaniczne. W jej skład wchodzi ochrona ryzyk osób, które w przypadku wypadku narażone są zarówno na straty osobowe, jak i rzeczowe. Należy pamiętać iż, sprawcy zdarzeń komunikacyjnych ponoszą odpowiedzialność cywilną, którą reguluje kodeks cywilny. W zależności od potrzeb powyższe ubezpieczenie może obejmować: OC, Autocasco, NNW kierowcy i pasażerów oraz Assistance. Przez OC należy rozumieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czyli takie, które chroni osobę ubezpieczoną w razie konieczności naprawienia wyrządzonych szkód powstałych na skutek czynu niedozwolonego. Dotyczy to także niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy. Z kolei Autocasco pozwala na dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych takich jak samochód czy motocykl. Jego założeniem jest ochrona pojazdu i tworzącego go wyposażenia w przypadku kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia lub utraty. Ubezpieczenie NNW jest to ochrona osobowa chroniąca przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Obejmuje ono zdrowie oraz życie.

Warunki korzystania z prawa do świadczenia ubezpieczeniowego zależne są od rodzaju doznanego wypadku. Pod pojęciem Assistance kryje się jasno sprecyzowana pomoc medyczna, techniczna oraz informacyjna na, którą możemy liczyć w razie sytuacji losowej. Głównymi obszarami ochrony Assistance jest transport samochodowy, dom, rodzina oraz podróże.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych