nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Ubezpieczenia majątkowe

Podstawowa klasyfikacja ubezpieczeń pozwala dzielić je na osobowe i majątkowe. Ubezpieczenia majątku dotyczą mienia, ale obejmują również odpowiedzialność cywilną. Najpopularniejsze ubezpieczenia majątkowe to Autocasco, polisa mieszkaniowa czy ubezpieczenie gospodarstwa rolnego. Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych wypłacane są w przypadku wystąpienia zdarzeń, których skutkiem jest uszkodzenie mienia. Ponadto polisy te stanowią ochronę przed poniesieniem konsekwencji finansowych na skutek spowodowania szkody osobie trzeciej.

Cel ubezpieczeń majątkowych

Potrzeba ochrony własnego majątku wynika ze świadomości ludzkiej oraz poczucia odpowiedzialności. Celem ubezpieczenia majątku jest ochrona mienia, siebie oraz bliskich przed kosztami finansowymi powstałymi w rezultacie utraty lub zniszczenia posiadanych dóbr. Ubezpieczenie majątkowe służy także zabezpieczeniu mienia innych osób przed skutkami szkody wyrządzonej przez osobę ubezpieczoną.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Chociaż, zgodnie z nazwą, ubezpieczenia majątkowe kojarzą się głównie z mieniem i nieruchomościami, to zalicza się do nich także ubezpieczenia komunikacyjne. Z ubezpieczeń komunikacyjnych korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa. Na ubezpieczenia majątku składają się:

  • ubezpieczenie nieruchomości – swoim zakresem obejmuje mieszkanie lub dom i szkody powstałe chociażby w wyniku zjawisk meteorologicznych czy działalności osób trzecich (np. kradzież),
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – m. in. ubezpieczenie komunikacyjne OC, ale również polisy obowiązkowe przy wykonywaniu konkretnego zawody (prawnicy, lekarze, księgowi, itp.),
  • ubezpieczenia komunikacyjne – obejmują ryzyka związane z prowadzeniem pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym,
  • ubezpieczenia dla rolników – chodzi głównie o ochronę na wypadek konsekwencji działania sił natury (susza czy powódź),
  • ubezpieczenia turystyczne – ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami podczas podróży, np. uszkodzenie bagażu czy jego kradzież lub wyrządzenie szkody osobie trzeciej,
  • ubezpieczenia przemysłowe – odnoszą się do specyficznych ryzyk, które powstają w wyniku prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej.

Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe możemy podzielić na obowiązkowe (inaczej obligatoryjne) oraz dobrowolne, czyli fakultatywne. Najczęściej spotykanym obowiązkowym ubezpieczeniem majątkowym jest oczywiście OC, które musi posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego. Zawodowe ubezpieczenie OC jest konieczne dla specjalistów pracujących w wybranych dziedzinach. Chodzi tutaj m. in. o adwokatów, lekarzy, księgowych, architektów, rzeczoznawców czy agentów ubezpieczeniowych. Taka polisa zabezpiecza osoby wykonujące te zawody przed odpowiedzialnością finansową za wystąpienie ewentualnych błędów. Ubezpieczenie OC jest obligatoryjne także dla rolników. Są oni zobowiązani do wykupienia polisy ubezpieczeniowej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Wbrew pozorom, ubezpieczenia mienia czy nieruchomości, choć cieszą się sporą popularnością w naszym kraju, nie należą do obowiązkowych. Nad dopełnieniem obowiązku wykupienia polis obligatoryjnych czuwa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Brak obowiązkowego ubezpieczenia skutkuje nałożeniem kar finansowych.

Od czego zależy koszt ubezpieczenia majątkowego?

Podobnie, jak w innych rodzajach polis, koszt ubezpieczenia majątku zależy od wybranej oferty i firmy ubezpieczeniowej. Warto postawić na takie propozycje, które będą idealnie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Koszt ubezpieczenia majątkowego determinuje również przedmiot, który jest objęty polisą oraz ogólne warunki ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia nieruchomości czynnikiem decydującym o kosztach będzie metraż nieruchomości, lokalizacja i wiek budynku. Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC, to jego koszt uwarunkowany jest wiekiem i rodzajem samochodu, a także historią ubezpieczeniową jego właściciela. Na zniżki mogą liczyć kierowcy, którzy na swoim koncie mają bezszkodową jazdę.

W ich skład może wchodzić ubezpieczenie mienia od ognia oraz innych zdarzeń losowych, kradzieży, rabunku i wandalizmu (tutaj istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia szyb i wszystkich przedmiotów szklanych). Przez zdarzenia losowe należy rozumieć takie sytuacje jak uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie lub upadek statku powietrznego, eksplozja,  implozja, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg i lód, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, szkody wodociągowe, zalanie przez osoby trzecie, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, spływ wód po zboczach Ofertę można poszerzyć o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, utraty zysku. Polisa może obejmować również maszyny uszkodzone w wyniku awarii.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych