nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Zgodnie z przepisami polskiego prawa każdy, kto wyrządził szkodę osobie trzeciej, musi wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje czyny. Pod pojęciem odpowiedzialności cywilnej kryje się ponoszenie konsekwencji za wyrządzone krzywdy, bez względu na to, czy są one świadome czy przypadkowe. Ubezpieczenie odpowiedzialność cywilnej przewiduje wypłatę odszkodowania osobie poszkodowanej jako rekompensaty za poniesione straty.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - co to jest?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) kojarzy się przede wszystkim z polisą pojazdu. Gwarantuje ona wypłatę odszkodowania z tytułu stłuczki, kolizji lub wypadku. Jednak tego typu polisy mają zastosowanie także w innych sytuacjach. Najprościej rzecz ujmując, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest wsparciem finansowym dla sprawcy w ramach ponoszonych konsekwencji za wyrządzenie szkody. Polisa OC odnosi się zarówno do szkód materialnych, jak i osobowych. Do najpopularniejszych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej zalicza się: OC komunikacyjne, OC w życiu prywatnym, OC zawodowe oraz OC działalności gospodarczej.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mogą mieć charakter dobrowolny lub obowiązkowy. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przeznaczone jest dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Wymóg posiadania polisy dotyczy zarówno użytkowanych pojazdów, jak i tych stojących w garażu. W razie zaistnienia szkody w ruchu drogowym OC komunikacyjne chroni obie strony biorące udział w zdarzeniu. Poszkodowany otrzymuje rekompensatę finansową, a ubezpieczony – gwarancję ochrony majątku. Dodatkowo wybrane grupy zawodowe są również zobowiązane do wykupienia polisy OC. Wśród wspomnianych profesji znajdują się:

 • zawody medyczne – lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarze i położne,
 • prawnicy – adwokaci i radcy prawni,
 • zarządcy i pośrednicy nieruchomości,
 • architekci,
 • inżynierowie budownictwa,
 • inspektorzy nadzoru budowlanego,
 • księgowi,
 • doradcy podatkowi,
 • notariusze,
 • komornicy sądowi,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • agencje ochrony,
 • brokerzy ubezpieczeniowi,
 • detektywi.

Działalność w ramach wymienionych powyżej profesji narażona jest na błędy, których rezultatem mogą być konsekwencje finansowe, uszczerbek na zdrowiu lub utrata życia.
Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej względem wymienionych profesji zakładają taki sam zakres odpowiedzialności. Minimalna suma gwarancyjna polisy jest ustalana odgórnie, w zależności od wykonywanego zawodu. Brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej skutkuje karą finansową, a nawet utratą uprawnień do wykonywania zawodu. W Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęci są również rolnicy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej

Zgodnie z obwiązującymi aktualnie przepisami prawa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej nie jest obowiązkowe. Wyjątkiem są oczywiście obwarowane przepisami profesje. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy chroni jego interesy. Niezależnie od profilu działalności gospodarczej w każdym momencie może nastąpić szkoda osobowa lub rzeczowa. W zależności od warunków umowy tego typu ubezpieczenie może pokryć potencjalne szkody, które nastąpiły za pośrednictwem produktów lub usług oferowanych przez konkretną firmę.

Ile kosztuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Koszt polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej uzależniony jest od wielu czynników. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie kształtuje swoją politykę cenową. Przy ustalaniu wysokości składek ubezpieczeniowych za polisę OC bierze się pod uwagę przede wszystkim analizę szkodowości oraz koszty obsługi ubezpieczenia.

Korzyści z posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Podstawową korzyścią, wynikającą z wykupienia tego typu polisy, jest oczywiście spokój. Warto podkreślić, że w sytuacji nieprzewidzianego wypadku ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest jedyną szansą na poradzenie sobie z konsekwencjami finansowymi zaistniałych szkód. Co więcej, wykupienie takiej polisy ubezpieczeniowej niesie obustronne korzyści dla potencjalnych sprawców i poszkodowanych.

Polisa ta chroni przedsiębiorstwo przed szkodami osobowymi lub rzeczowymi wyrządzonymi osobom trzecim, a powstałymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, lub rzeczy posiadanych przez firmę (nieruchomości, maszyny, urządzenia, instalacje etc.). Istnieje również  możliwość objęcia klauzulą ochrony odpowiedzialności cywilnej przed konsekwencjami takich czynności jak: wprowadzenie produktu do obrotu, nienależyte wykonanie zlecenia, popełnienie błędu przez pracownika podczas wykonywanej pracy lub zlecenia.

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych