nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

Ubezpieczenia placówek oświatowych

Ubezpieczenia dla szkół powstały jako odpowiedź na zapotrzebowanie placówek oświatowych i rodziców dzieci. Polisy dla tego typu podmiotów obejmują przede wszystkim ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilno-prawnej dla kadry oraz ubezpieczenia dla placówek oświatowych chroniące przed zdarzeniami losowymi.

Ubezpieczenia Szkolne NNW - Pakiet Bezpieczna Nauka
ZAKUP SAMODZIELNIE W 3 MINUTY!

Ubezpieczenie personelu placówek oświatowych - na czym polega?

Ubezpieczenie dla nauczycieli oraz pozostałego personelu placówki oświatowej dotyczy odpowiedzialności cywilnej w związku prowadzeniem zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, a także pomocniczych. Zakres ochrony OC dla pracowników placówek oświatowych odnosi się do czynności zawodowych dyrektora, nauczycieli, wychowawców oraz pozostałych pracowników placówki oświatowej. Polisa od odpowiedzialności cywilnej chroni szkołę w sytuacji, gdy dziecku przydarzy się nieszczęśliwy wypadek w trakcie trwania zajęć. Ponadto obejmuje zwolnienie z finansowej odpowiedzialności za zdarzenia powstałe podczas zajęć szkolnych, a także ochronę przed roszczeniami będącymi konsekwencjami niewłaściwego wykonania obowiązków nauczyciela.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC dla pracowników placówek oświatowych

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla pracowników szkół jest szkoda powstała w następstwie czynu niedozwolonego, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym na skutek tej działalności mieniem. Ochrona polega na wypłacie przez towarzystwo ubezpieczeniowe świadczenia pieniężnego w wyniku zaistnienia zdarzeń określonych w warunkach umowy ubezpieczeniowej. Zakres ochrony można rozszerzyć o dodatkowe szkody:

  • wyrządzone pracownikowi placówki oświatowej,
  • zaistniałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy,
  • dotyczące wynajmowanego mienia, dzierżawy lub leasingu,
  • odnoszące się do mienia przyjętego na przechowanie,
  • powstałe w następstwie zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów.

Ubezpieczenie NNW dla nauczycieli i pracowników placówki oświatowej

Polisa ubezpieczeniowa NNW ma na celu wsparcie finansowe personelu placówek oświatowych w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie obowiązuje w drodze do pracy i podczas powrotu, a także w czasie prywatnym. Odszkodowanie wypłacane jest w rezultacie pogorszenia się stanu zdrowia lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. Obejmuje zapewnienie pomocy medycznej oraz inne usługi z zakresu assistance. W sytuacji śmierci osoby ubezpieczonej rodzina otrzymuje finansowe wsparcie. Oprócz wypłaty odszkodowania polisa ubezpieczeniowa NNW może obejmować zwrot kosztów zakupu pomocniczych środków medycznych, odbudowy stomatologicznej uzębienia, domowych wizyt lekarskich, transportu medycznego, pomocy rehabilitacyjnej i psychologicznej.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci

Rodzice bardzo często wykupują ubezpieczenie NNW, jakie oferuje im placówka oświatowa. Grupowe ubezpieczenia dla szkół nie należą do polis obowiązkowych, więc decyzja o zakupie polisy pozostaje wyłącznie w gestii rodzica. Obejmują ochronę dzieci uczęszczających do placówek oświatowych od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pakiety ubezpieczeniowe można bez problemu dopasować zarówno do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym, a także dla studentów. Szkolne ubezpieczenie NNW pozwala rozpocząć rok szkolny bez obaw. Należy mieć na uwadze fakt, że polisa ubezpieczeniowa nie działa wyłącznie na terenie placówki oświatowej. Ubezpieczenie NNW dla dzieci gwarantuje całodobową ochronę zdrowia i życia. Odszkodowanie przysługuje dziecku w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku podczas ferii i wakacji oraz w czasie wolnym.

Od czego zależy cena ubezpieczenia NNW dla dziecka?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują w ramach polisy NNW dla dziecka kilka wariantów ubezpieczenia, które różnią się między sobą wysokością składki i zakresem ochrony. Na ostateczny koszt polisy ubezpieczeniowej wpływa suma ubezpieczenia, zakres oferowanej ochrony, liczba świadczeń oraz ilość dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia.

Ubezpieczenia placówek oświatowych mają przede wszystkim sprostać oczekiwaniom zarówno szkół jak i rodziców dzieci do nich uczęszczających. W ofercie przede wszystkim są ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które w razie wypadku ubezpieczonego ucznia pokryją koszty jego leczenia i rehabilitacji. Szkołom proponujemy ponadto ubezpieczenia odpowiedzialności cywilno-prawnej nauczycieli oraz pozostałej kadry szkolnej z włączeniem części szkolnych, takich jak bufety, stołówki, czy place zabaw. Placówki oświatowe również mogą korzystać z ubezpieczeń od zdarzeń losowych, kradzieży, ognia, oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego będącego na wyposażeniu placówki.

Wśród wielu ofert ubezpieczycieli pomożemy Państwu wybrać rozwiązanie optymalne jeśli chodzi o jego wariant oraz zakres cenowy. Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktujemy się z Tobą

Preferowana godzina kontaktu


Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych