nowe ubezpieczenia 663 363 333 infolinia 22 311 14 44

KLIENT BIZNESOWY

Małe i średnie firmy - ubezpieczenia pakietowe

Celem ubezpieczenia pakietowego jest kompleksowa ochrona przedsiębiorstwa. Polisa zabezpiecza między innymi majątek firmy, pracowników oraz środki niematerialne takie jak: znaki firmowe, bazy danych czy reputację. Chroni ona także mienie (budynki, lokale, maszyny, sprzęt elektroniczny, nakłady inwestycyjne oraz środki obrotowe) i…

Ubezpieczenia majątkowe

W ich skład może wchodzić ubezpieczenie mienia od ognia oraz innych zdarzeń losowych, kradzieży, rabunku i wandalizmu (tutaj istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia szyb i wszystkich przedmiotów szklanych). Przez zdarzenia losowe należy rozumieć takie sytuacje jak uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie lub…

Ubezpieczenie budowlano - montażowe

Jest to ubezpieczenie typu All Risk gwarantujące ochronę prac kontraktowych i mienia, które jest przedmiotem budowy przed wszelkimi zdarzeniami losowymi, z wyjątkiem tych, które są wyłączone z ubezpieczenia. Jest ono skierowane do inwestorów, wykonawców, oraz podwykonawców. Polisą może być objęty…

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Polisa ta chroni przedsiębiorstwo przed szkodami osobowymi lub rzeczowymi wyrządzonymi osobom trzecim, a powstałymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, lub rzeczy posiadanych przez firmę (nieruchomości, maszyny, urządzenia, instalacje etc.). Istnieje również  możliwość objęcia klauzulą ochrony odpowiedzialności cywilnej przed konsekwencjami takich…

Grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie chroni zdrowie pracowników niezależnie od miejsca jego pobytu. Działa przez cały rok, 24 godziny na dobę i obejmuje także członków rodziny osoby pracującej w firmie. Na zakres ubezpieczenia składa się pobyt w szpitalu, leczenie operacyjne i…

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

Grupowa polisa zdrowotna pozwala pracownikom przedsiębiorstwa korzystać z usług medycznych wybranych renomowanych placówek. Należy pamiętać o tym, że, nie ma konieczności przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich, a wystarczy jedynie podpis pracownika pod deklaracją. Pracodawca wybiera miejsce, gdzie świadczone są usługi medyczne.…

Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych

Ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych oferuje ochronę budynku od ognia i zdarzeń losowych. Tak jak w przypadku ubezpieczenia spółdzielni mieszkaniowej, tak i tutaj istnieje możliwość rozszerzenia oferty o ryzyko aktów terrorystycznych i aktów wandalizmu. Polisa może obejmować również drobne prace remontowe, maszyny…

Ubezpieczenie spółdzielni mieszkaniowej

Oferta ta jest skierowana do podmiotów zarządzającymi zasobami mieszkalnymi. Usługa ubezpiecza budynek od zdarzeń losowych, ognia, kradzieży, włamania i rabunku. Chroni także odpowiedzialność cywilną członków spółdzielni. Ochrona są również zewnętrzne urządzenia i instalacje oraz znajdujące się w budynku przedmioty szklane…

Ubezpieczenia placówek oświatowych

Ubezpieczenia placówek oświatowych mają przede wszystkim sprostać oczekiwaniom zarówno szkół jak i rodziców dzieci do nich uczęszczających. W ofercie przede wszystkim są ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które w razie wypadku ubezpieczonego ucznia pokryją koszty jego leczenia i rehabilitacji.…

Ubezpieczenia komunikacyjne (floty)

Oferta dedykowana jest firmom posiadającym co najmniej kilka aut, lub zarządzającym  cudzą flotą. Jest to też dobre rozwiązanie dla osób, które zajmują się transportem, lub spedycją. Polisa ubezpiecza pojazdy należące do przedsiębiorstwa na wypadek wszelkich zdarzeń komunikacyjnych do, których może…

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe to doskonały instrument dla firm, umożliwiający realizację wielu kontraktów w jednym czasie, bez konieczności blokowania własnych środków pieniężnych. Dzięki temu przyczyniają się do sprawniejszego funkcjonowania firmy, poprawiają ich płynność finansową oraz podnoszą wiarygodność wobec kontrahentów. Gwarancję zapłaty wadium,…

Ochrona prawna

Ochrona prawna przedsiębiorstw obejmuje ich właścicieli, współwłaścicieli, pracowników oraz członków zarządu. Chroni także majątek oraz mienie firmy (pojazdy, nieruchomości) przed poniesionymi szkodami lub wyrządzonymi osobom trzecim i ich dobrom materialnymi, lub osobistymi. Polisa zabezpiecza przedsiębiorstwo w przypadku dochodzenia, którego przedmiotem…